Make your own free website on Tripod.com

نخست اینکه خداوند در قرآن در دو جا کلا راجع به قصاص صحبت میکند و در هر دو جا (یکی سوره ماده گوساله آیه 178 و سوره اسراء آیه  33 و سوره ماعده آیه 45) هیچ اشاره ای به نحوه قصاص نمیکند، تنها در یکی میگوید قصاص بکنید و در دیگری میگوید زن را در مقابل زن، برده را در مقابل برده و آزاد را در مقابل آزاد. همین نقص و اشکال قرآن که درواقع مسائل را مشخص و کامل مطرح نمیکند و ابهام و پرسش را برای مسلمانان باقی میگذارد است که باعث میشود افراد مختلفی بیاییند و این نقص قرآن را کامل کنند و برای خودشان تفسیر کنند و استدلال کنند برای اینکه احکام اسلامی را مشخص کنند.

در مورد قصاص در بین شیعه و سنی اختلاف است، تمامی فرقه های چهارگانه اهل تسنن،  یعنی فرقه های حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی به این اعتقاد دارند که مرد در برابر کشتن زن و زن در برابر مرد قصاص میشود.

شیعیان اعتقاد دارند که مرد در برابر کشتن زن به قتل میرسد و به بستگان او نصف دیه باید پرداخت شود.

در واقع همانطور که ذکر شد در قرآن بطور مشخص روش قصاص و دیه نیامده است و اصولا قصاص و دیه از رسومی بود که در گذشته هم

از علی روایت شده که دیه زن نصف دیه مرد است.