Make your own free website on Tripod.com
خرافات شيعه در کتابهای شيعه
 

خرافات شيعه با استناد به کتابهای شيعه..  

--------------------------------------------------------------------------------

  ..در اين مقاله آنچه می آورم با ذکر ماخذ است و حتی يک کلمه بدون ماخذ نمی آورم ..حال شما ببينيد آيا اين کتابها ميتواند مدرک قابل استناد باشد؟در ضمن من هرگز معتقد نيستم و ضعيت اهل سنت کاملا مطلوب است ..خير در ان کتابها نيز چنين چيزهايی ممکن است باشد که البته نياز به تحقيق دارد ..و سخن ديگر اينکه اين موارد به معنی نفی همه آثار شيعه نيست ..اما و جود چنين مطالبی انسان را به فکر فرو ميبرد که ما از چه کتابهايی استفاده ميکنيم و به کجا ميرويم ؟
عامل اصلی نوشتن اين مقاله نيز پاسخگويی به اين ايراد اساسی دوستان بود .حال قضاوت با شما است .البته ممکن است بعلت حجم زياد اين مقاله در چند بخش مطرح گردد
!- مسواک زدن در حمام باعث درد دندان ميشود! ( من لا يحضره الفقيه - جلد يک - ص ۵۳)
۲-در ادرار ائمه آلودگی نيست --ليس فی بول الائمه استخباث - انوار ولايه .آيت الله آخوند ملا زين العابدين گلپايگانی.ص ۴۴۰
۳-خوردن آب در حالت ايستاده در شب باعث زردی ميشود! - شرب الماء من قيام بالليل يورث ماء الاصفر . اصول کافی جلد ۶-ص۴۹۸
۴-نگاه کردن به آلت تناسلی زن باعث کوری ميشود! - النظر الی فروج النساء يورث العمی-من لا يحضره الفقيه -جلد ۳ ص۵۵۶
۵-رمضان از اسماء خداوند است ! رمضان اسم من اسماء الله -اصول کافی جلد ۴ ص۶۹-من لا يحضر جلد۲ ص ۱۷۲
۶-آه اسم خدا ست!- آه اسم من اسماء الله الحسنی -مستدرک الوسائل جلد ۲ ص۱۴۸
۷-ملکی بنام خرقائيل هست که ۱۸ هزار بال دارد و بين هر بالش پنجاه سال زمان برای ديدن لازم است! ان لله ملکا يقال خرقائيل له ثمانيه عشر الف جناح مابين جناح الی جناح خمس مائه عام - کتاب البرهان جلد ۲ ص ۳۲۷
۸-ملکی هست که اسمش منت و هميشه بالای قبر امام حسين است ! ----الکافی جلد ۴ ص ۵۸۳
۹-امام ده علامت دارد از جمله آنها ختنه شده بدنيا می آيد! با پا و براحتی متولد ميشود!جنب نميشود!اگر بخوابد قلبش بيدار است ..چشمش ميخوابد ولی قلبش بيدار است ! همانطور که از جلو ميبيند از عقب هم ميبيند! يولد مطهرا مختونا و لا يجنب و تنام عينه و لا ينام قلبه و يری من خلفه کما يری من امامه --اصول کافی جلد يک ص ۳۱۹ کتاب حجه باب مواليد الائمه
۱۰-امام زمان لخت و عريان ظاهر ميشود! انه سيظهر عاريا امام قرص الشمس .. حق اليقين - ملا باقر مجلسی ص ۳۴۷
ابن بابويه روايت ميکند که ابی عبد الله مردی را ديد که کفش سياه پوشيده فرمود چرا کفش سياه پوشيدی؟ مگر نمی دانی کفش سياه نو چشم را کم ميکند و مردانگی را ضعيف ميکند...بر تو باد پوشيدن کفش زرد که نور چشم را زياد ميکند و باعث قوت مردانگی ميشود ! عن ابی عبد الله انه رای رجل و عليه نعل سوداء فقال مالک و لبس السوداء؟ هی تضعف البصر و ترخی الذکر و.........کتاب خصال شيخ صدوق ..ابن بابويه باب سوم جلد ۱ ص ۹۹
۱۲-روايت از علی (ع) ..اولين حيوانی که پس از رسول خدا(ص) از دنيا رفت عفير خر رسول خدا بود! اين خر با رسول خدا صحبت کرده بود ! و گفته بود پدر و مادرم فدای تو! پدرم از قول پدرش و از قول جدش و جد جدش و ..نقل کرد که او خری بود که نوح (ع) در کشتی گذاشت! و آنزمان نوح به جد من گفت ای مردم از نسل اين خر خری متولد ميشود که رسول خدا بر او سوار ميشود ! و من خوشحالم که آن خر هستم !
عن امير المومنين علی قال ان اول شيی من ادواب توفی هو عفير حمار رسول الله ذالک الحمار کلم رسول الله فقال بابی انت و امی .........
اصول کافی جلد ۱ ص ۱۸۴ کتاب الحجه باب ما عند الائمه من سلاح رسول الله
از امام حسن (ع) روايت شده است که ايشان فرمود برای خداوند دو شهر است ( خدا دو شهر دارد) يکی از انها در مشرق است و يکی در مغرب ! و در آنها ۷۰ ميليون زبان و جود دارد! و من همه آن زبانها را ميدانم!
عن ابی عبد الله الحسن قال ان لله مدينتين احداهما بالمشرق و اخری بالمغرب و فيها سبعون الف الف لغه و انا اعرف جميع تلک اللغات
اصول کافی - جلد يک - ص ۳۸۴ و ۳۸۵ باب مولد حسن ابن علی
۱۴-خوردن خاک نفاق می اورد -اکل الطين يورث النفاق - الکافی جلد۲- ص۲۶۵
خوردن خاک حرام است مثل خون و مردار و گوشت خوک اما خوردن خاک قبر امام حسين باعث شفاء از بيماريها ميشود!
اکل الطين حرام مثل الميته و الدم و لحم اخنزير الا طين قبر الحسين فيه شفاء من کل داء- اصول کافی جلد ۳ - ص ۳۸۷
۱۵-تو سل به امام موسی کاظم باعث جلای چشم ميشود! التوسل بالامام موسی الکاظم ينفع لوجع العين -باقيات الصالحات ضميمه مفاتيح الجنان -شيخ عباس قمی ص ۷۴۵

 امام حسين(ع) از سينه حضرت زهرا شير نخورد بلکه پيامبر انگشتش را در دهان او ميگذاشت و او می مکيد و برای سه روزش کافی بود!
لم يرضع الحسين من فاطمه (س) و لا من انثی کان يوتی به النبی (ص) فيضع ابهامه فی فمه فيمص منها ما يکفيه اليو مين و الثلاث
اصول کافی کتاب الحجه - باب مولد حسين ابن علی (ع)
۱۷-پيامبر از ابوطالب شير ميخورد! ( چون شير نبود) لما ولد النبی (ص) مکث اياما ليس له لبن فالقاه ابو طالب علی ثدی نفسه فانزل الله فيه لبنا فرضع منه اياما
اصول کافی - کتاب الحجه - باب مولد النبی(ص) - جلد يک ص ۳۷۳
۱۸-فاطمه زهرا (س) حيض نميشده است! عن ابی الحسن قال ان بنات الانبياء لا يطمثن
اصول کافی - کتاب الحجه - باب مولد الزهراء - جلد يک صفحه ۳۸۲

۱۹-در روايت است که علی (ع) با رسول خدا به مسافرت رفت و عايشه همراهش بود و تنها يک لحاف همراهش بود ! و رسول خدا بين من و عايشه ( يعنی علی و عايشه) خوابيد ! و هنگاميکه شب برای نماز شب بر خاست من و عايشه در يک لحاف بوديم !!!!
قال علی سافرت مع رسول الله و کان له لحاف ليس له لحاف غيره و معه عائشه و کان رسول الله ينام بينی و بين عائشه فاذا قام الی اللصلوه الليل ...........
بحار الانوار جلد ۲ - ص ۴۰ دار احياء التراث العربی - بيروت
بحار الانوار ص ۲۹۷ ۳۱۴ جلد يک ص۴۰
کتاب سليم ابن قيس ص ۲۲۱
۲۰- هنگاميکه امام حسين به شهادت رسيد بين امم سجاد و محمد ابن حنفيه فرزند علی(ع) بر سر امامت اختلاف افتاد ...محمد ابن حنفيه به امام سجاد گفت تو خودت بهتر ميدانی که من تو لايق تر هستم و امام سجاد در جواب گفت پاسخ تو را حجر الاسود ميدهد ! و دعوت کرد که به آنجا بروند ..آنگاه محمد ابن حنفيه حجر الاسود را صدا زد و هيچ جوابی نشنيد اما تا امام سجاد حجر الاسود را صدا زد حجر به صدا در آمد و گفت امامت مال علی ابن الحسين است و نزديک بود حجر الاسود از جا کنده شود!
لما قتل الحسين (ع) ارسل محمد ابن الحنفيه الی علی ابن الحسين و ......
اصول کافی - جلد يک ص ۳۴۸
اعلام الوری للطبرسی ۲۵۸

  ۲۱-علی(ع) بر روی ابرها پرواز ميکند !
خداوند ابرها را برای علی مسخر ساخت و او شرق و غرب عالم را درنورديد!
ان الله سخر لعلی السحاب فکان يسير فی الارض شرقا و غربا
تفسير الميزان جلد ۱۳ - ص ۳۷۲
بحار الانوار جلد ۳۹ - ص ۱۳۸
 
 ۲-رعد و برق آسمان از تدبير علی است !
قال ابو عبد الله عليه السلام .. ماکان من هذا الرعد فانه من امر صاحبکم قلت من صاحبنا؟ قال امير المومنين علی عليه السلام
الاختصاص المفيد ص ۳۲۷
بحار الانوار جلد ۲۷ ص ۳۳

http://persianblog.com/?date=13821202&blog=lind167