Make your own free website on Tripod.com

امامزاده های واقعی امامزاده های جعلی؟واقعيت چيست؟
 

تقريبا در همه جای ايران از شلوغ ترين شهرها تا دور افتاده ترين روستاها صدها وهزارها وشايد صدها هزار امامزاده وجود دارد ....در هر روستايی مقبره ای به امامزاده ای نسبت داده ميشود ودر مورد کرامات ومعجزات آن بزرگوار هم داستانها گفته ميشود ...نسب امامزاده ها را بيشتر به امام موسی کاظم (ع) عنوان ميکنند چرا که ايشان حدود سی فرزند داشت واگر هر فرزندی هم همين تعداد فرزند داشته باشد جمعيت بزرگی از اعقاب اوخواهند بود ....

در ايران تنها ۴ امامزاده بصورت بلاواسطه به امام مربوط ميشوند ..اين چهار نفر عبارتند از معصومه(س) دختر امام کاظم(ع) در قم که برای ديدار امام رضا به ايران آمد ودر اين منطقه دچار بيماری وبا شد وجان سپرد و اينک حرم بزرگی برای اوساخته شده است دومين نفر برادر ايشان احمد است که به شاه چراغ معروف است وحرم اودر شهر شيراز واقع شده است ..اودر جريان يک درگيری به قتل رسيد

اين دونفر در ايران معرف هستند اما دونفر بعدی شهرت زيادی ندارند ...نفر سوم سلطانعلی است که فرزند امام باقر (ع) است وحرم او در اردهال نزديکی کاشان واقع شده وبه آن مشهد اردهال هم ميگويند ..مقبره سهراب سپهری شاعر معروف نيز در همين مکان است

نفر چهارم در شهر آستانه اشرفيه در استان گيلان مدفون است ..واسم آستانه نيز بهمين جهت اشرفيه شده زيرا  که اسم ايشان اشرف الدين بوده است ..

از اين ۴ نفر که بگذريم همه امامزاده ها با واسطه به امامان مربوط ميشوند ..بعضی از آنها معروفند مثل امامزاده داوود در تهران يا امامزاده هاشم در آمل و...و بعضی هم معروف نيستند ..در بين آنها تعداد زيادی امامزاده هست که اصل ونسب مشخصی ندارد وحتی معلوم نيست کسی در آن محل مدفون باشد ودر مورد دروغ بودن بعضی هم شکی وجود ندارد..

نخست اينکه صرف فرزند امام بودن هيچ امتيازی نيست واگر هم باشد دليلی بر خوبی آن فرد نميشود ..فردی بنام جعفر که فرزند امام هادی و برادر امام عسکری است از سوی شيعيان مورد لعنت است!!!لذا نبايد اين ارتباط را منطقی ودرست دانست هر چند حتی در مورد جعفر هم نميتوان اورا بی ايمان دانست زيرا تنها گناهش نفی وجود امام زمان بود وبس!!!

اما چرا اينهمه گنبد وبارگاه وحرم کوچک وبزرگ درست شده است؟ بنظر من اين مکانها کارکردی اجتماعی دارند ..در واقع اين محلها برای خانمها جايی برای گريه وناله وتخليه مشکلات روحی هستند واز آنجا که در روستاها زنان بسيار بيش از مناطق شهری تحت ستم هستند ضرورت اين مکانها در روستاها بيشتر است ..ودر مناطق شهری نيز اين مکانها بيشتر در بافتهای سنتی وجود دارد ....

مرده پرستی ما ايرانيها شهره عالم است ..دور قبر گشتن ..بوسيدن وليسيدن و دست ماليدن به ديوار يک امر عادی است واندک اندک داستانهايی از معجزات ان افراد نيز درست شده ونقل گرديده است ...

در کشور ما مهم نيست که اين امامزاده واقعی است يا اصلا چنين ادمی نبوده ..اگر چه بودن ونبودنش با هم تفاوتی ندارد اما بودن اين محل برای تخليه روحی لازم است و البته از نظر اقتصادی هم بدنيست ...بخصوص امامزاده هايی که در حاشيه جاده ها هستند وضع بهتری دارند چون مردم برای اينکه تصادف نکنند پولی را داخل صندوق می اندازند ..

يادم می ايد سالها پيش در جاده هراز امامزاده علی بود با يک ساختمان چوبی زيبا ودر امد خوبی هم داشت اما رانش کوه در يک شب اين ساختمان را در هم پيچيد ونابود کرد ..هيچکس نپرسيد چرا امامزاده علی زير خاک دفن شد؟ در حاليکه کازينو آبعلی در چند قدمی آن همچنان سالم است!!!