Make your own free website on Tripod.com

افسانه حضرت عیسی می کنیم

 

فرآیند تعیین جنسیت نوزاد در همان لحظه اولیه برخورد اسپرم با اووم مشخص می شود. زنان تنها دارای کروموزمx می باشند .و مردان دارای دو نوع کروموزم هستند کروموزم X و کروموزم y . اگر در لحظه باروری کروموزم x مرد، باکروموزم x زن ترکیب شود فرزند آنها دختر خواهد شد. اما اگر کروموزم y مرد با کروموزم x زن ترکیب شود فرزند آنها پسر خواهد شد.
حال نگاهی به افسانه حضرت عیسی می کنیم: با این اوصاف اگر حضرت مریم با روح خدا آبستن شده چون روح خدا خصوصیات بشری ندارد حضرت مریم باید تنها به وسیله کروموزوم x خود صاحب فرزند شود . در نتیجه حضرت عیسی که تنها دارای کروموزم x هست باید دختر باشد نه پسر
آیه 16 سوره مریم می گوید" و ای رسول ما یاد کن در کتاب خود احوال مریم را آن روزی که از اهل خانه خویش کناره گرفته به مکانی در مشرق روی آورد.آنگاه از همه خویشانش به کنج تنهایی محتجب و پنهان گردید. ما روح خود را بر او مجسم ساختیم . مریم گفت من از تو به خدای رحمان پناه می برم که تو پرهیزکاری کنی . گفت من فرستاده خدای توام . آمده ام تا به امر او ترا فرزندی بخشم بسیار پاکیزه و پاک سیرت
مریم گفت از کجا مرا پسری تواند بود در صورتی که دست بشری به من نرسیده و من کار ناشایست نکرده ام.
گفت: این چنین کار البته خواهد شد. و این کار بسیار بر من آسان است. و ما این پسر را آیت و رحمت واسع خود برای خلق می گردانیم و قضای الهی برای این کار رفته است. پس مریم به آن پسر بار برداشت.. و برای اینکه از سرزنش قوم جاهل به دور باشد به مکانی دور خلوت گزید. آنگاه که او را درد زاییدن فرا رسید زیر درخت خرمایی رفته و از شدت حزن و اندوه با خود می گفت ای کاش پیش از این مرده بودم و از صفحه عالم نامم به کلی فراموش شده بود.(معلوم نیست او که مژده فرزندی از روح خدا به او داده شده از شدت حزن آرزوی مرگ می کند)یعنی اینکه لیاقت باردار شدن از خدا را نداشت؟
حضرت مریم قبل از بارداری از خویشاوندان خود فاصله می گیرد و به مکانی در مشرق می رود. معلوم نیست یک زن تنها در مکانی دور از انسانها چگونه احتیاجات خود را مرتفع می کرده است؟ مجبور نبود در جایی دور از مردم بسر ببرد تا مردی به بهانه اینکه روح خداست او را بارور کند.اگر خدا روح خود را بر او مجسم ساخت(جسمیت بخشید.یعنی اینکه دیگر به صورت روح نبود بلکه جسم بود) دیگر باکره بودن چه صیغه ای است؟ چرا در تازينامه مردم زمان حضرت مریم را جاهل خطاب کرده است؟ چون نمی توانستند باور کنند که دختری بدون شوهر آبستن شود، جاهل بودند؟
افسانه نظیر تولد عیسی در دیگر مذاهب نظیر هندوئیسم و میترائیسم نیز پیدا می شود. میترا و کریشنا هر دو همانند عیسی در غار به دنیا می آیند.( البته بعضی می گویند عیسی در اسطبل به دنیا آمده است)هر دو از مادری باکره به دنیا می آیند.و تثلیثی که در دین مسیحیت وجود دارد در دین هندو نیز وجود دارد. اما به جای پدر ، پسر و روح القدس، آنها در افسانه خود برهمن، ویشنو و ایندرا دارند. که کریشنا همان ویشنوست که در کریشنا بازگشته است.

 

ننه نقلی