Make your own free website on Tripod.com

مسلمانان هيچ وقت رشد نمي كنند

 

آيا تا كنون به شباهتي كه بين بچه ها و مسلمانان وجود دارد توجه كرده ايد

 

باورهاي بچه ها

باورهاي مسلمانان

بچه ها  هر چيز كه در كتاب قصه هايشان وجود دارد بدون چون و چرا قبول دارند

مسلمانان به هر چيزي كه در كتابهاي مذهبيشان باشد بدون چون و چرا ايمان دارند

بچه ها فكر مي كنند تارزان مي تواند با حيوانها حرف بزند

مسلمانان فكر مي كنند حضرت سليمان قادر بود با حيوانات حرف بزند.آنها حتي معتقدند كه سليمان صداي مورچه را از چند كيلومتري مي شنيد

بچه ها فكر مي كنند حيوانات مي توانند همانند انسانها عمل كرده و به فرمان انسانها گوش فرا دهند

مسلمانان فكر مي كنند كه حيوانها مي توانند هماند انسانها فرمانبردار باشند و به حرف نوح گوش دهند و سوار كشتي شوند

بچه ها فكر مي كنند كه ستارگان اسباب بازيهاي كوچكي هستند كه در آسمان قرار دارند و اگر كسي به اندازهُ كافي بلند باشد مي تواند چند تا از آنها را از آسمان جدا كند و به سوي يكديگر پرتاب كنند

 

مسلمانان فكر مي كنند كه ستارگان آسمان را خدا به شياطين و جن هايي كه سعي مي كنند به اسراري كه خدا با فرشتگان مطرح مي كند دست يابندپرتاب مي كند

بچه ها فكر مي كنند زمين صاف است و آسمان سقف زمين است. و ستارگان همانند لامپي هستند كه براي تزئين آسمان خلق شده اند.و اين ستارگان كوچك به دور زمين مي گردند

 

مسلمانان نيز همينگونه مي انديشند

بچه ها به پري قصه ها اعتقاد دارند و آنها را حقيقي مي پندارند

مسلمانان به حوريهاي زيباي بهشتي ايمان دارند

 

بچه ها فكر مي كنند كه پري قصه ها شبها خواهند آمد و در زير بالش آنها پول خواهند گذاشت

مسلمانان فكر مي كنند وقتي كه مردند حوريان بهشتي با آنها همبستر خواهند شد

 

بچه ها به غول و اشباح اعتقاد دارند

مسلمانان به شيطان و جن اعتقاد دارند

 

بچه ها فكر مي كنند كه غولها و اشباح شبها در زير تخت آنها پنهان مي شوند

مسلكانان فكر مي كنند كه جن ها شبها در طاقديسها يا در حمام خانه منزل مي گزينند

 

بچه ها به سر زمين جادويي فكر مي كنند . به سرزميني كه پر از اسباب بازيست و فكر مي كنند روزي مي توانند در شهر اسباب بازيها زندگي كنند

مسلمانها به بهشت اعتقاد دارند و اميدوارند كه يك روز در بهشت زندگي كنند

 

بچه ها به سرزمين والت ديسني مي انديشند. و اگر يك روز موفق به ديدار والت ديسني شوند فكر مي كنند كه شادترين لحظات عمر خود را در حال سپري كردن هستند

مسلمانان به زيارت كعبه مي انديشند . و اگر يك روز موفق شوند به مكه بروند .فكر مي كنند شاد ترين لحظات عمر خود را در حال سپري كردن هستند

 

بچه ها در سر زمين والت ديسني ماسك شخصيت هاي كارتوني بر چهره مي زنند. تي شرت والت ديسني مي پوشند .و با شوق وافري به دنبال جمعيت مي روند

مسلمانان در مراسم كعبه لباس مخصوص مي پوشند سر خود را مي تراشند. و حجاب را رعايت مي كنند .و با جمعيت كثيري با خوشحالي همراه مي شوند

 

بچه ها با چوب واقعي با غولهاي تخيلي مي جنگند

مسلمانان با سنگ واقعي به شيطان خيالي سنگ مي زنند

 

بچه ها فكر مي كنند سوپر من مردي است كه مي تواند در آسمان پرواز كند

 

مسلمانان فكر مي كنند كه محمد توانست بر اسب بالداري سوار شود و در آسمان پرواز كند

 

بچه ها از انجام مراسم لذت مي برند و گاهي با دوست خيالي خود حرف مي زنند

 

 

مسلمانان از مراسم عبادي لذت مي برند و به فرشتهُ خيالي سلام مي فرستند

 

بچه ها فكر مي كنند كه دوستان تخيلي آنها هميشه با آنها هستند حتي در موقع خواب

مسلمانان فكر مي كنند كه آن فرشته هاي خيالي در همه وقت مواظب آنها هستند حتي زمانيكه در حال عشق بازي هستند يا در بيابان سوار شتر هستند

بچه ها فكر مي كنند همهُ بچه هاي خوب با شيريني پاداش داده خواهند شد. و بچه هاي بد با كتك خوردن تنبيه مي شوند

مسلمانان فكر مي كنند روزي حوريان را در بهشت به عنوان پاداش به آنها تقديم خواهند كرد و نا مسلمانان را با آتش جهنم عذاب خواهند داد

 

 

با اين همه تفاسير بچه ها روزي بزرگ مي شوند . اما مسلمانان هرگز تغيير نمي كنند

ترجمه: ننه نقلي

برگرفته از سايت www.faithfreedom.org

نوشتهُ عايشه احمد

email: iran_sarboland@yahoo.com